Teme konferencije

1.   Energetska politika, snabdevanje energijom, zakonodavstvo i podsticajni elementi

 

Energetska politika zemalja regiona
Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti
Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti
Modeli finansiranja energetske efikasnosti
Zakonska regulativa

 

2.   Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu

 

Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća
Energetski efikasne tehnologije
Unapređenje upravljanja i automatizacije procesa i energetska efikasnost
Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije
Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala
Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima
Programi energetskog menadžmenta
Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici
Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

 

 3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

 

Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća
Tretman i korišćenje otpadnih materijala
Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije)
Primena međunarodnih standardaPrimena Kjoto protokola
Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena
Koncepti i projekti čistije proizvodnje
Primena analiza životnog veka proizvoda

 

4.   Korišćenje obnovljivih izvora energije

 

Korišćenje obnovljivih izvora energije
Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji
Korišćenje lokalnih goriva
Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

 

5.   Posebne sesije

 

5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije
5b. Specijalne tematske sesije
5c. Sesija odabranih diplomskih i master radova

____________________________________________________________________________

 

     5.1   Posebna sesija - Ventili, zatvarači, rešetke, cevovodi

Модератор ове тематске сесије ће бити в.проф. Дејан Илић, дипл.инж.маш. са Машинског факутлета Универзитета у Београду

 Ова сесија ће покрити следеће теме:

-          Енергетска и кавитацијска испитивања вентила

-          Конструкције вентила

-          Акустична испитивања вентила

-          Нумеричке симулације струјања кроз вентиле и решетке

-          Избор и уградња решетки

-          Прорачун и уградња цевовода

 

 

    5.2   Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

 

Модератор ове тематске сесије ће бити в.проф. Лепосава Ристић, дипл.инж.ел. са Електротехничког факултета Универзитета у Београду и

в.проф. Мирјана Стаменић, дипл.инж.маш. са Машинског факултета Универзитета у Београду

 Кратак опис специјалне сесије:

Потрошња енергије је у сталном порасту, међутим, необновљиви извори енергије су ограничени. Последњих 6 месеци су показали да је тржиште енергијом и енергентима изузетно нестабилно и више није могуће дугорочно предвидети цену електричне енергије, природног гаса и нафте. Једино што је извесно јесте да више не можемо рачунати на јефтину енергију и енергенте. У том смислу, енергетска ефикасност је постала једна од централних тема енергетске политике свих развијених земаља света. Користећи се доступним високо-ефикасним технологијама, могуће је остварити и до 20% уштеда енергије, док је додатних 10-15% могуће остварити тако што ће се спречити расипање и неефикасно коришћење примарних извора енергије. Енергија која се „сачува“ постаје „гориво“ високе вредности.

Позивамо истраживаче да допринесу овој специјалној сесији са радовима фокусираним на процесне и управљачке аспекте унапређења енергетске ефикасности индустријских процеса. Ова сесија се заједничким напором између машинске и електро струке организује са циљем да се укаже да се једино заједничком сарадњом струка могу максимизирати ефекти унапређења енергетске ефикасности.

Теме које ове сесије се односе на:

-          Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у индустрисјком сектору као инструменти за ублажавање негативних утицаја раста цена енергије и енергената

-          Потенцијале унапређења енергетске ефикасности у индустријским системима за производњу енергетских флуида

-          Примену типичних стратегија урављања погоном са синхроним мотором са сталним магнетима у циљу постизања његових оптималних перформанси

-          Анализу примене енергетских филтара и дигиталне обраде сигнала код активних исправљача

-        Управљање активним исправљачем као виртуелном синхроном машином