Sesije konferencije

 1. Energetska politika,snabdevanje energijom, zakonodavstvo i podsticajni elementi

  Energetska politika zemalja regiona; Nacionalni i regionalni programi energetske efikasnosti; Podsticajne mere za unapređenje energetske efikasnosti; Modeli finansiranja energetske efikasnosti; Zakonska regulativa.

 2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu

  Energetska efikasnost i održivi razvoj industrijskih preduzeća; Energetski efikasne tehnologije; Unapređenje upravljanja i automatizacije procesa i energetska efikasnost; Problemi i mogućnosti korišćenja kogeneracije i trigeneracije; Korišćenje otpadne toplote i otpadnih materijala; Revitalizacija tehnoloških energetskih sistema u industrijskim preduzećima; Programi energetskog menadžmenta; Analize stanja i metode optimizacije u industrijskoj energetici; Merenje, upravljanje i vizuelizacija procesa

 3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj

  Zaštita vazduha, vode i tla i održivi razvoj industrijskih preduzeća; Tretman i korišćenje otpadnih materijala; Studije uticaja na životnu sredinu, IPPC preporuke, BAT i BREF (najbolje raspoložive tehnologije); Primena međunarodnih standarda; Primena Kjoto protokola; Aktivnosti i inicijative u svetlu borbe protiv klimatskih promena; Koncepti i projekti čistije proizvodnje; Primena analiza životnog veka proizvoda

 4. Korišćenje obnovljivih izvora energije

  Korišćenje obnovljivih izvora energije; Korišćenje otpadnih materija kao goriva u industriji; Korišćenje lokalnih goriva; Zamena goriva i korišćenje alternativnih goriva

 5. Posebne sesije

  • 5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije
  • 5b. Specijalne tematske sesije
  • 5c. Sesija odabranih diplomskih i master radova
 6. Posebna sesija - Ventili, zatvarači, rešetke, cevovodi

  5.1   Posebna sesija - Ventili, zatvarači, rešetke, cevovodi

   

  Модератор ове тематске сесије ће бити в.проф. Дејан Илић, дипл.инж.маш. са Машинског факутлета Универзитета у Београду

   

  Ова сесија ће покрити следеће теме:

  -          Енергетска и кавитацијска испитивања вентила

  -          Конструкције вентила

  -          Акустична испитивања вентила

  -          Нумеричке симулације струјања кроз вентиле и решетке

  -          Избор и уградња решетки

  -          Прорачун и уградња цевовода

 7. Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

  5.2   Posebna sesija - Procesni i upravljački aspekti unapređenja energetske efikasnosti industrijskih procesa

   

  Модератор ове тематске сесије ће бити в.проф. Лепосава Ристић, дипл.инж.ел. са Електротехничког факултета Универзитета у Београду и

  в.проф. Мирјана Стаменић, дипл.инж.маш. са Машинског факултета Универзитета у Београду

   

  Краткак опис специјалне сесије:

  Потрошња енергије је у сталном порасту, међутим, необновљиви извори енергије су ограничени. Последњих 6 месеци су показали да је тржиште енергијом и енергентима изузетно нестабилно и више није могуће дугорочно предвидети цену електричне енергије, природног гаса и нафте. Једино што је извесно јесте да више не можемо рачунати на јефтину енергију и енергенте. У том смислу, енергетска ефикасност је постала једна од централних тема енергетске политике свих развијених земаља света. Користећи се доступним високо-ефикасним технологијама, могуће је остварити и до 20% уштеда енергије, док је додатних 10-15% могуће остварити тако што ће се спречити расипање и неефикасно коришћење примарних извора енергије. Енергија која се „сачува“ постаје „гориво“ високе вредности.

  Позивамо истраживаче да допринесу овој специјалној сесији са радовима фокусираним на процесне и управљачке аспекте унапређења енергетске ефикасности индустријских процеса. Ова сесија се заједничким напором између машинске и електро струке организује са циљем да се укаже да се једино заједничком сарадњом струка могу максимизирати ефекти унапређења енергетске ефикасности.

  Теме које ове сесије се односе на:

  -          Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије у индустрисјком сектору као инструменти за ублажавање негативних утицаја раста цена енергије и енергената

  -          Потенцијале унапређења енергетске ефикасности у индустријским системима за производњу енергетских флуида

  -          Примену типичних стратегија урављања погоном са синхроним мотором са сталним магнетима у циљу постизања његових оптималних перформанси

  -          Анализу примене енергетских филтара и дигиталне обраде сигнала код активних исправљача

  -       Управљање активним исправљачем као виртуелном синхроном машином